Naam en zetel.

1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemers Montfort

1.2. De vereniging is gevestigd te Ambt Montfort.

1.3. Zij is een voortzetting de Middenstandsvereniging Montfort, opgericht in het jaar 1972.

 

Doel en grondslag.

2.1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de materiŽle en immateriŽle

belangen van de ondernemers en ondernemingen in het midden- en klein-bedrijf

en beroep - hierna ook te noemen ondernemers - uitgaande van de particuliere

ondernemingsgewijze productie en distributie van goederen en diensten.

2.2. De vereniging is een algemene organisatie, die de waarde van de levens- en

maatschappijopvattingen van haar leden erkent als basis voor gemeenschappelijke

opvattingen ter bereiking van haar doelstellingen en die de ontmoeting van

deze levens- en maatschappijopvattingen daartoe wil bevorderen.

2.3. De vereniging staat open voor alle ondernemers en beroepsbeoefenaren,

alsmede voor alle groeperingen van ondernemers en beroepsbeoefenaren die doel en grondslag onderschrijven.

Middelen.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. het onderhouden van contacten met andere organisaties van en voor

ondernemers, zoals de Kamers van Koophandel, LOZO en alle andere daarvoor in

aanmerking komende organisaties;

b. het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met het bestuur van

de gemeente;

c. het vertegenwoordigen van de leden in de daarvoor in aanmerking komende organen en commissies;

d. het houden van vergaderingen;

e. het instellen en beheren van fondsen voor speciale doeleinden;

f. alle andere middelen, die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen.

Lidmaatschap.

 Leden van de vereniging kunnen zijn:

Natuurlijke personen of rechtspersonen, die als ondernemer of beroepsbeoefenaar

werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf en beroep, en die

met het doel van de vereniging kunnen instemmen, dit zijn individuele leden.

- Plaatselijke verenigingen en andere groeperingen van ondernemers, die met

het doel van de vereniging kunnen instemmen, dit zijn aangesloten organisaties.

- Buitengewone leden zijn zij, die zonder aan de vereisten van het eerste lid te

kunnen voldoen de statuten onderschrijven en de vereniging willen steunen. Buitengewone

leden zijn geen lid in de zin van de wet.